مواد اصلی سازنده اسانس چیست؟

اسانس از چهموادی تشکیل شده است؟ اصلی ترین ماده در اسانس چیست؟ چه تحول و پیشرفتی در ساختاسانس و رایحه های معطر در عصر حاضر اتفاق افتاده است؟

هر نوعاسانس دست کم از سه جز تشکیل شده است که فراریت و وزن مولکولی آنها تا حدی با هممتفاوت است.

جز اول؛ کهتاپ نوت نامیده می شود، فرارترین ماده و مشخص ترین بو را دارا بوده و در تولید عطرکابرد دارد.

جز دوم؛ کهمیدل نوت نامیده می شود، کمتر فرار است و به طور عموم عصاره یک گل (بنفشه، یاس،و…) است.

جز سوم؛آخرین جز یا اندنوت کمترین فراریت را دارد و به طور معمول یک رزین یا پلیمر مومیاست.

سیوتوناصلی ترین سازنده عطر و اسانس

بیشتر اسانسها اجزای بسیاری دارند و از لحاظ شیمیایی مخلوط های کمپلکس هستند، با پیشرفت تجزیهمواد معطر طبیعی مصرف ترکیبات آلی سنتزی خالص که بوی آنها شبیه بوی خاصی می باشدبسیار معمول شده است، نمونه آن سیوتون که یک کتون حلقوی است که از سیویت بدست میآید. سیویت ماده ای است که از غده های گربه سیویت ترشح می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما